• Users Online:197
  • Home
  • Print this page
  • Email this page
Home About us Editorial board Search Ahead of print Current issue Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login

Ahead of Print policy

Articles published online under the Ahead of Print model are considered published and can be cited and quoted using the DOI as the reference source. Wolters Kluwer Medknow has a policy that changes will not be made after publication of an article without following accepted procedures for making corrections to the scientific record. Full text articles
CASE REPORTS  
A rare case of the pancreas with heterotopic gastric mucosa detected by EUS (with video)
Qianqian Chen, Ningli Chai, Enqiang Linghu
DOI:10.4103/eus.eus_19_19  PMID:32913146
[ABSTRACT]  [FULL TEXT]  [PDF]    [PubMed]
LETTERS TO EDITOR Top
Routine EUS-guided tissue acquisition in patients with resectable solid pancreatic masses – Pros and cons reassessment in 2020
Andrea Lisotti, Nicole Brighi, Gianmarco Marocchi, Pietro Fusaroli
DOI:10.4103/eus.eus_48_20  PMID:32913148
[ABSTRACT]  [FULL TEXT]  [PDF]    [PubMed]
Malignant gastric duplication cyst diagnosed by EUS-FNA
Thomas Togliani, Rosa Rinaldi, Stefano Pilati
DOI:10.4103/eus.eus_52_20  PMID:32913151
[ABSTRACT]  [FULL TEXT]  [PDF]    [PubMed]
Delayed massive hemoptysis after endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration
Bruce F Sabath
DOI:10.4103/eus.eus_50_20  PMID:32687075
[ABSTRACT]  [FULL TEXT]  [PDF]    [PubMed]
ORIGINAL ARTICLES Top
Macroscopic on-site evaluation of biopsy specimens for accurate pathological diagnosis during EUS-guided fine needle biopsy using 22-G Franseen needle
Junichi Kaneko, Hirotoshi Ishiwatari, Keiko Sasaki, Tatsunori Satoh, Junya Sato, Hiroyuki Matsubayashi, Yohei Yabuuchi, Yoshihiro Kishida, Masao Yoshida, Sayo Ito, Noboru Kawata, Kenichiro Imai, Naomi Kakushima, Kohei Takizawa, Kinichi Hotta, Hiroyuki Ono
DOI:10.4103/eus.eus_49_20  PMID:32913149
[ABSTRACT]  [FULL TEXT]  [PDF]    [PubMed]
Learning curve for EUS-guided biliary drainage: What have we learned?
Amy Tyberg, Avantika Mishra, Maggie Cheung, Prashant Kedia, Monica Gaidhane, Cassandra Craig, Paul R Tarnasky, Jose Celso Ardengh, Michel Kahaleh
DOI:10.4103/eus.eus_42_20  PMID:32687074
[ABSTRACT]  [FULL TEXT]  [PDF]    [PubMed]
Clinical application of endonasopharyngeal ultrasound-guided transnasopharyngeal needle aspiration in the diagnosis of submucosal nasopharyngeal carcinoma
Zhen-Ming Zhang, Ling-Xiao Zhou, Yu Bao, Rui Zhao, Xi Chen, Wu-Song Liu, Ran-Lin Wang, Shang-Zhi Hu, Sheng-Ping Li
DOI:10.4103/eus.eus_19_20  PMID:32655081
[ABSTRACT]  [FULL TEXT]  [PDF]    [PubMed]
A new needle-based confocal laser endomicroscopy pattern of malignant pancreatic mucinous cystic lesions (with video)
Yunlu Feng, Xiaoyan Chang, Yu Zhao, Dong Wu, Zhilan Meng, Xi Wu, Tao Guo, Qingwei Jiang, Shengyu Zhang, Qiang Wang, Aiming Yang
DOI:10.4103/eus.eus_35_20  PMID:32655084
[ABSTRACT]  [FULL TEXT]  [PDF]    [PubMed]
RAPID COMMUNICATION Top
Comparison of full-field optical coherence tomography imaging for pancreatic tissue sample obtained by EUS-fine-needle biopsy and conventional histological examination: A study protocol for a prospective trial
Wei Zhou, Shi-Yu Li, Jun Li, Xiang-Yu Kong, Bo Zhao, Yi-Fei Ji, Zhen-Dong Jin, Kai-Xuan Wang
DOI:10.4103/eus.eus_27_20  PMID:32952130
[ABSTRACT]  [FULL TEXT]  [PDF]    [PubMed]
REVIEW ARTICLES Top
Diagnostic value of endobronchial ultrasound image features: A specialized review
Xinxin Zhi, Junxiang Chen, Fangfang Xie, Jiayuan Sun, Felix J. F. Herth
DOI:10.4103/eus.eus_43_20  PMID:32719201
[ABSTRACT]  [FULL TEXT]  [PDF]    [PubMed]
Do we need contrast agents for EUS?
Adrian Saftoiu, Bertrand Napoleon, Paolo Giorgio Arcidiacono, Barbara Braden, Sean Burmeister, Silvia Carrara, Xin Wu Cui, Pietro Fusaroli, Uwe Gottschalk, Michael Hocke, Stephan Hollerbach, Julio Iglesias-Garcia, Christian Jenssen, Masayuki Kitano, Alberto Larghi, Kofi W Oppong, Anand V Sahai, Siyu Sun, Eike Burmester, Milena Di Leo, Maria Chiara Petrone, Erwin Santos, Anthony Y. B. Teoh, Joo Ha Hwang, Mihai Rimbas, Malay Sharma, Rajesh Puri, Michel Kahaleh, Christoph F Dietrich
DOI:10.4103/eus.eus_20_20  PMID:32675463
[ABSTRACT]  [FULL TEXT]  [PDF]    [PubMed]
Performing EUS during COVID-19 postendemic period: A report from endoscopy center in Wuhan
Yuchong Zhao, Qian Chen, Qiaozhen Guo, Nianjun Chen, Wei Hou, Yun Wang, Weinuo Qu, Shou Jiang Tang, Siyu Sun, Bin Cheng
DOI:10.4103/eus.eus_37_20  PMID:32675462
[ABSTRACT]  [FULL TEXT]  [PDF]    [PubMed]
EUS-through-the-needle microbiopsy forceps in pancreatic cystic lesions: A systematic review
Vasile Daniel Balaban, Irina M Cazacu, Larisa Pinte, Mariana Jinga, Manoop S Bhutani, Adrian Saftoiu
DOI:10.4103/eus.eus_23_20  PMID:32611848
[ABSTRACT]  [FULL TEXT]  [PDF]    [PubMed]
Feedback
Subscribe